CÁCH TÍNH TIỀN NENKIN

23 tháng 04, 2018   Admin   729 lượt xem  

 

Số tiền được nhận trong trường hợp tháng cuối cùng nộp phí bảo hiểm trong năm 2017 hoặc trước tháng 3 năm 2017 như bảng sau: 

 

Công thức tính tiền nenkin 

 

 

Ví dụ

 

****Tlphí bo him:
Nếu tháng cuối là từ tháng 1 - tháng 8 thì tỷ lệ phí bảo hiểm sẽ tính vào thời điểm tháng 10 năm kia. Nếu tháng cuối là từ tháng 9 - tháng 12 thì tỷ lệ phí bảo hiểm sẽ tính vào thời điểm tháng 10 năm ngoái.

Bình luận