Chi tiết các gói quảng cáo như sau

Gói quảng cáo dạng VIP1

Gói quảng cáo dạng VIP2